Vzdelávacia a didaktická komunikácia 2007 Educational and Didactic Communication 2007

Publikácia je prístupná zdarma na stiahnutie

Pavol Tarábek, Přamysl Záškodný

Cena: 0,00 € (0,00 Sk)

Objednávka

 

Vydavateľ: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Rok vydania: 2007

ISBN: 987-80-89160-56-3

Jazyk: slovenský, český, anglický

Počet strán: 388

Otvoriť publikáciu  1. a 2. diel/Open publication – Vol. 1 and 2

Otvoriť publikáciu  3. diel/Open publication – Vol. 3

Otvoriť publikáciu  3. diel  dodatky

Otvoriť dokument Kognitívna analýza/Open document The Cognitive Analysis

Odborná monografia Vzdelávacia a didaktická komunikácia 2007 nadväzuje na predchádzajúce monografie autorov P. Tarábka a P. Záškodného zamerané na rozvíjanie komunikačnej koncepcie didaktiky fyziky. 

Prvý diel sa zaoberá teóriou didaktickej komunikácie, druhý diel metódami tvorby variantných foriem kurikula a tretí diel praktickými aplikáciami teórie v predmetových didaktikách.

Autori predkladajú v rámci didaktickej komunikácie fyziky tieto nové výsledky:
  1. Okrem sledu transformácií T1 až T5, ktoré vedú na presne rozlíšiteľné fázy F1 až F5 didaktickej komunikácie fyziky, je v prvom diele publikácie opísaná postupnosť didaktických transformácií fyzikálnych poznatkov DT1 až DT5 a dopracovaná terminológia didaktickej komunikácie.
  2. V prvom diele monografie je opísaný aj kurikulárny proces fyziky ako sled variantných foriem kurikula prepojených kurikulárnymi transformáciami, pričom komparáciou oboch transformačných procesov bola zistená zhoda medzi transformáciami didaktickej komunikácie a transformáciami variantných foriem kurikula.
  3. V druhom diele monografie sú predložené metódy modelovania štruktúry riešenia problémov poznávania a ich použitie v kurikulárnom procese fyziky so zameraním na jednotlivé etapy didaktickej transformácie pojmovo poznatkových systémov a na vytváranie variantných foriem kurikula.
  4. V závere druhého dielu publikácie je predložený trojuholníkový model pojmovej štruktúry so špecifikáciou vývojových úrovní v matematike a fyzike, ako aj jeho aplikácia na popis Vygotského štádií formovania pojmov. Model bol overovaný testovaním interných pojmov u žiakov základnej školy a študentov gymnázia. Model je súčasťou metód konštrukcie variantných foriem kurikula.

Autori sa domnievajú, že takto poňatú teóriu didaktickej komunikácie fyziky možno využiť aj v iných predmetových didaktikách.

The monograph „Educational and Didactic Communication 2007“ is a follow-up to earlier publications of authors P.Tarábek and P.Záškodný oriented to the development of didactic communication of physics, that is based on the Brockmeyer’s communicative conception of physics education theory. The monograph has three volumes. The volume 1 deals with theory of didactic communication of physics, the second one describes some new methods of curriculum design and the third one involves applications of theory and methods in the science education.

The new results in the framework of didactic communication theory of physics are advanced:

  1. In addition to sequence of transformations T1 – T5, that lead to phases F1 – F5 of didactic communication of physics, the sequence of didactic transformations of physical knowledge DT1 – DT5 was described and a terminology of didactic communication was completed.
  2. The curricular process as a sequence of variant forms of curriculum mutually interconnected by the transformations CT1 – CT5 was described. A comparison between the first transformation sequence and the second one found out the correspondence between the transformations of didactic communication and the transformations in curricular process.
  3. Methods of the structure modelling of cognition problems solving and their applications in curricular process of physics are presented. The applications are oriented to single phases of didactic transformation of conceptual knowledge systems, and the construction of variant curriculum forms.
  4. The triangle model of concept structure with specification on developmental levels of concept formation in mathematics and physics is presented. In addition, applications of the model on Vygotian phases of concept formation are showed. The model was used for cognitive analysis during a testing of pupil’s and students’ internal concepts. The cognitive analysis and triangular modelling based on this model is a part of the curriculum design.

Ukážky z knihy

Žiadne ukážky z tohto titulu nie sú dostupné.

Názory na knihu

Poznáte tento produkt? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka:

Súvisiace tituly

Cena: 0,00 € (0,00 Sk)

Do košíka - Vzdelávacia a didaktická komunikácia 2009 Educational and Didactic Communication 2009 Detaily - Vzdelávacia a didaktická komunikácia 2009 Educational and Didactic Communication 2009

Cena: 0,00 € (0,00 Sk)

Cena: 0,00 € (0,00 Sk)

Do košíka - Vzdelávacia a didaktická komunikácia 2010 Educational and Didactic Communication 2010 Detaily - Vzdelávacia a didaktická komunikácia 2010 Educational and Didactic Communication 2010