Ako nakupovať


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Dodacie a platobné podmienky

 • Doprava tovaru

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej služby GLS do 3 pracovných dní od prijatia objednávky, najneskôr do 10 dní. 

Objednávky pre súkromné osoby zasielame len dobierkou.

Ako adresu doručenia môžete zadať adresu GLS ParcelShopu alebo GLS Balíkomatu, ak Vám nevyhovuje doručenie balíka domov/do práce a pod. Adresy vyhľadáte tu: https://gls-group.com/SK/sk/vyhladavac-parcelshopov 

Ak titul práve nemáme na sklade, vašu objednávku naďalej evidujeme a pošleme vám ho v ďalšej zásielke ihneď, ako bude k dispozícii. Poštovné vám už nebudeme účtovať.


 • Platobné podmienky

Ku každej zásielke adresovanej škole prikladáme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť do 14 dní bankovým prevodom.

Súkromným osobám posielame zásielku formou dobierky.

Momentálne nie je možné vykonať platbu cez platobný portál na našej webovej stránke pre technický problém.


 • Poštovné a balné
Pri zasielaní poštou účtujeme paušálne poštovné a balné 3,20 €.
K cene kníh v celkovej sume nad 30 € poštovné ani balné neúčtujeme

Paušálne poštovné neplatí pri odbere časopisov. K cene predplatného účtujeme poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty/kuriérskej služby.


Práva a povinnosti kupujúceho
 • Kupujúci je povinný
a/ prevziať zakúpený a/alebo objednaný tovar; pokiaľ si kupujúci zakúpený a/alebo objednaný tovar riadne a včas neprevezme, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady a výdavky, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vrátením/doručením neprevzatého tovaru späť predávajúcemu,
b/ zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c/ nepoškodzovať obchodné meno a dobrú povesť predávajúceho.
 • Kupujúci má právo
a/ na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky,
b/ bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí. V prípade, že tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, riadia sa práva a povinnosti účastníkov príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov platných v Slovenskej republike.

Práva a povinnosti predávajúceho
 • Predávajúci je povinný
a/ dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b/ zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c/ v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu za tovar;  náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, iba ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a bol vadný.

Ceny a zľavy

Ceny sú uvedené vrátane DPH 10 %.
Pri objednávke kníh poskytujeme nasledujúce výhody:
 • nad 30 € neúčtujeme poštovné, 
 • nad 60 € poskytujeme:
  • buď si môžete za každých 60 € sumy celej objednávky knižných titulov vybrať 1 ďalší titul grátis - z tých, ktoré tvoria vašu objednávku, grátis (príklad uplatnenia zľavy vo forme grátis titulov uvádzame nižšie) a neúčtujeme vám poštovné ,
  • alebo 10 % zľavu zo sumy celej objednávky a neúčtujeme vám poštovné,
  • 10% kumulatívna zľava neplatí na priebežné akcie na zľavnené ceny knižných titulov - vtedy nie je možné spojiť zľavnenú cenu s kumulatívnou.  Pri objednávke z priebežnej akcie na zľavnené ceny knižných titulov poskytneme za každých odobraných 60 Eur jeden titul zdarma pre učiteľa,
  • 10% kumulatívna zľava neplatí pre odber časopisov. / Cenník a zľavy sú uvedené v predplatnom časopisov a k cene predplatného účtujeme poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty/kuriérskej služby,
  • Pri odbere vzdelávacej doskovej hry ChemPlay neplatia vyššie uvedené poskytované výhody. Pri odbere od balenia M neúčtujeme poštovné.
Príklad uplatnenia zľavy vo forme grátis titulov:
OBJEDNÁVKA
CENA 1 KS / €POČET KS
Čítajme s porozumením
4,95
20
MemoMapka slovenčiny pre 1. st. ZŠ
3,35
10
SUMA OBJEDNÁVKY
132,5


Pri tejto objednávke môžete si vybrať grátis 2 učebnice a to:
 • po 1 učebnici Čítajme s porozumením a MemoMapka slovenčiny pre 1. st. ZŠ alebo
 • 2 učebnice Čítajme s porozumením alebo
 • 2 MemoMapka slovenčiny pre 1. st. ZŠ.

Záruka a reklamácie

Ak sa kupujúci považuje podľa právnych predpisov za spotrebiteľa, poskytuje predávajúci na tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný si tovar pred prevzatím alebo bezprostredne po prevzatí pozorne prezrieť a skontrolovať. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.Kupujúci musí v reklamácií výslovne a jednoznačne uviesť, akú/é konkrétnu/e vadu/y vytýka, jej/ich opis, ako sa vytýkaná/é vada/y navonok prejavuje/ú a aké právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Pokiaľ reklamácia nemá náležitosti podľa predchádzajúcej vety, vyzve predávajúci kupujúceho na jej doplnenie.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, keď je jej písomné vyhotovenie spĺňajúce všetky vyššie uvedené náležitosti spolu s reklamovaným tovarom a faktúrou (prípadne jej kópiou) osvedčujúcou kúpu tovaru doručené predávajúcemu a od tohto času plynie predávajúcemu lehota na vybavenie reklamácie. Riadne uplatnenú reklamáciu je predávajúci povinný vybaviť ihneď, najneskôr do 30 dní.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Neodôvodnená reklamácia bude zamietnutá. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním reklamovaného tovaru spolu s písomným vyhotovením reklamácie spĺňajúcej vyššie uvedené náležitosti a faktúry (prípadne jej kópiou) prostredníctvom obyčajnej alebo doporučenej poštovej zásielky na adresu: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis s. r. o., Hýrošova 4, 811 04 Bratislava; predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie dobierkovej zásielky.

Predávajúci nezodpovedá za názory, stanoviská a postoje vyjadrené alebo nevyjadrené prostredníctvom tovaru, ktorý ponúka a takéto názory, stanoviská alebo postoje sa nepovažujú za vadu tovaru.

Pred zaslaním reklamovaného tovaru vám odporúčame telefonicky alebo e-mailom skontaktovať sa s nami za účelom konzultácie / urýchlenia vybavenia vašej reklamácie:
 • e-mailom - pošlite e-mail na adresu obchod@didaktis.sk a do predmetu správy uveďte slovo "reklamácia",
 • telefonicky na telefónnom čísle 0903 775 525.

Ak je kupujúcim fyzická osoba a zakúpený tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, môže takýto kupujúci bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia podľa predchádzajúcej vety musí kupujúci doručiť predávajúcemu v uvedenej lehote písomné vyhotovenie odstúpenia od zmluvy spolu s tovarom, od kúpy ktorého kupujúci odstupuje a faktúrou za tovar (prípadne jej kópiou). Ak sú splnené podmienky na odstúpenie od zmluvy, je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia od zmluvy, tovaru, od kúpy ktorého sa odstupuje a faktúry predávajúcemu. Kupujúci nesmie odstúpenie od zmluvy, faktúru a tovar, od kúpy ktorého odstupuje, predávajúcemu doručovať dobierkovou zásielkou. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie dobierkovej zásielky. Kupujúci zodpovedá za všetky škody spôsobené na tovare v čase od prevzatia tovaru kupujúcim do času doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho a tovaru, od ktorého kúpy sa odstupuje, predávajúcemu. Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré kupujúci rozbalil.

Pokiaľ nie je uvedené inak, rozumie sa na účely týchto záručných a reklamačných podmienok predávajúcim spoločnosť Didaktis, s. r. o., so sídlom Hýrošova 4, 811 04 Bratislava, IČO: 31 322 590, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v oddiele Sro ako vložka č. 2654/B a kupujúcim sa rozumie osoba,ktorá si prostredníctvom internetovej stránky www.didaktis.sk objednala, prevzala a riadne zaplatila tovar a zároveň sa podľa právnych predpisov považuje za spotrebiteľa. V prípade, že sa osoba, ktorá si prostredníctvom internetovej stránky www.didaktis.sk objednala, prevzala a riadne zaplatila tovar, nepovažuje podľa právnych predpisov za spotrebiteľa, vzťahuje sa na právny vzťah medzi predávajúcim a takouto osobou (vrátane záruky, reklamácie atď.) primerane Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník v závislosti od toho, či je takáto osoba podnikateľom a s prihliadnutím na všetky okolnosti je zrejmé,  že sa kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.didaktis.sk týka jej podnikateľskej činnosti.

Ochrana osobných údajov

Pedagogické vydavateľstvo Didaktis sústreďuje údaje o zákazníkoch svojho on-line obchodu len na účel identifikácie klienta v poštovom a platobnom styku. Chráni vaše údaje ako dôverné a neposkytuje ich tretím stranám.

« Hore

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE

Nový zákazník

Ak ste nový zákazník a nie ste zaregistrovaný, môžete sa zaregistrovať kliknutím na Prihlásenie. Vyplňte Registračný formulár a zadajte heslo, pod ktorým sa budete v budúcnosti prihlasovať.
Súčasne si môžete objednať aj zasielanie aktuálnych informácií na vašu emailovú adresu.

Existujúci zákazník

Uveďte vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii.
Ak ste heslo zabudli, po vyžiadaní vám pošleme nové heslo do vašej e-mailovej schránky.

Registráciou získavate viaceré výhody:
 • zjednodušenie vyplnenia každej ďalšej objednávky – kedykoľvek v budúcnosti pri objednávaní kníh už nemusíte zadávať znova meno, adresu atď., stačí zadať len e-mail a heslo
 • získavate prístup k všetkým vašim predchádzajúcim objednávkam
 • môžete si objednať zasielanie aktuálnych informácií – o novinkách, zľavách, dopredajových akciách a pod. do vašej e-mailovej schránky

« Hore

AKO VYHĽADAŤ KNIHU V PONUKE

Najrýchlejšie vyhľadanie knihy vám umožní triedenie podľa kategórií na obrazovke vľavo:
 • PREDMET
 • PRIJÍMACIE SKÚŠKY
 • TESTOVANIE DEVIATAKOV
 • MATURITA
 • PRE PREDŠKOLÁKOV
 • PRE UČITEĽOV
 • INÁ LITERATÚRA
 • OSTATNÉ VYDAVATEĽSTVÁ

Napríklad ak zvolíte Predmet Matematika, zobrazia sa všetky tituly z matematiky. Podobne napr. zvolením Maturita sa zobrazia všetky tituly určené na prípravu na maturitu.
Ak poznáte presný alebo približný názov knihy, prípadne meno autora, môžete knihu vyhľadať prostredníctvom políčka Hľadaj v pravom hornom rohu. Po zadaní kľúčového slova sa zobrazia všetky publikácie, ktoré dané slovo obsahujú buď v názve alebo v texte anotácie ku knihe. 
Všetky nájdené tituly sa zobrazia v strednej časti obrazovky. Knihy môžete ďalej zoradiť podľa:
 • abecedy – Názov
 • ceny
 • roku vydania
V pravej časti okna sa zobrazujú DIDAKTIS HITY – najpredávanejšie knihy za predchádzajúci mesiac a AKCIE a ZĽAVY, z ktorých si tiež môžete vyberať.

« Hore

AKO POSTUPOVAŤ PRI OBJEDNÁVANÍ

Pridanie tovaru do nákupného košíka

 • Ak ste si vybrali knihu, kliknite na ikonu Do košíka, ktorá sa nachádza pri každom titule. Objaví sa obsah vášho nákupného koša, v ktorom vidíte názvy a počty objednaných kníh, ako aj medzisúčet hodnoty doterajšieho nákupu.
 • Ak chcete do košíka pridať ďalšie knihy, môžete sa vrátiť do ponuky titulov prostredníctvom tlačidla Späť do obchodu alebo kliknutím na niektorú položku ponuky.

Nákupný košík

Počas celého nákupu sa môžete vrátiť k obsahu vášho nákupného košíka kliknutím na „Nákupný košík“ vpravo hore.
 • Ak chcete zmeniť počet kusov v nákupnom košíku, nastavte počet a stlačte „Prepočítať“.
 • Ak chcete položku vymazať z nákupného košíka, stlačte „Odobrať
 • Ak chcete nákupný košík vyprázdniť, stlačte „Vyprázdniť kôš“.
 • Ak je váš výber ukončený a v košíku sa nachádzajú knihy, ktoré si prajete objednať, prejdite na krok č. 2 „Objednávateľ a adresa doručenia“.
 • Pokiaľ nie ste prihlásený, systém vás najskôr prelinkuje na prihlasovací formulár. Až po jeho korektnom vyplnení /e-mail a heslo/ dostanete povolenie „Pokračovať“ v objednávke krokom č. 2 „Objednávateľ a adresa doručenia“.
  Ako adresu doručenia môžete zadať adresu GLS ParcelShopu alebo GLS Balíkomatu, ak Vám nevyhovuje doručenie balíka domov/do práce a pod. Vyhľadáte ju na adrese: https://gls-group.com/SK/sk/vyhladavac-parcelshopov 
 • V kroku č. 2 „Objednávateľ a adresa doručenia“ potvrdíte, prípadne skorigujete adresu objednávateľa a adresu doručenia. 
 • V kroku č. 3 „Spôsob platby a doručenie“ si môžete vybrať z spôsob platby. Momentálne sa nedá vykonať platba cez platobný portál.
 • V kroku č. 4 „Kontrola objednávky“ sa vám zobrazí kompletná objednávka s adresou a vybranými titulmi, ktorú potvrdíte spolu s akceptáciou obchodných podmienok.
 • Krokom č. 5 „Potvrdenie objednávky“ je objednávací proces ukončený.
Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné.

« Hore

OBJEDNÁVKY DO ČESKEJ REPUBLIKY

Pri zasielaní kníh do Českej republiky účtujeme poštovné na základe skutočnej hmotnosti zásielky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Platí iba pre knižné publikácie, časopisy nezasielame.

« Hore